- ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK - 
GÖREVİ ÜNVANI ADI &SOYADI DAHİLİ NUMARA
BÖLÜM BAŞKANI Doç. Dr. Mehmet Ragıp GÖRGÜN 3251
ÖĞRETİM ÜYESİ Doç. Dr. Selminaz ADIGÜZEL -
ÖĞRETİM ÜYESİ Doç. Dr. Hasan BARDAKÇİ 2726
ÖĞRETİM ÜYESİ  Dr. Öğretim Üyesi Mücahit ÇİTİL 2733

         Günümüzün iş dünyası; uluslararası rekabetin, mal, teknoloji ve varlıkların yer aldığı bir arenaya dönüşmüş bulunmaktadır. Bu nedenle, iş hayatında başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ile bu stratejilere uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır. Uluslararası ticaret ve lojistik farklı faaliyet alanları olmalarına rağmen aralarında çok önemli ilişkiler de vardır. Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, Bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer almasının öğrenciler açısından çok büyük bir avantajı vardır.
         Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için, tüm organizasyonunu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak, iş dünyasının gündemine girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi siparişi izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemleri, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkot, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler, günümüzde lojistik ile eş anlamlı olarak kullanılır duruma gelmişlerdir.
         Uluslararası alandaki ticari faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte lojistiğe ilişkin faaliyetler işletme başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Lojistik sektörünün genişliği ve sürekliliği bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara olan ihtiyacın devam edeceğini göstermektedir.
         21. Yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla artan dünya ticareti, ticaretin liberalleşmesi, mal ve hizmetlerin hızlı akışı, mal ve hizmetlere yönelik bitmek tükenmek bilmeyen talep ve bunun paralelinde ortaya çıkan kitlesel üretim, şirketlerin büyümesine ve küreselleşmesine yol açmış, bunun neticesinde işletmelerin ve işletme işlevlerinin (üretim, finans, insan kaynakları, pazarlama vs.) etkin ve verimli şekilde yönetilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. 
         Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.
         Dünya'da ve ülkemizde bu alanlara spesifik olarak eğitim verilmesi gelişen ekonomik ortamla birlikte kaçınılmaz olmuştur. Zira ticaretin ve işletmeciliğin uluslararasılaşması akabinde lojistik konusunun da bu özelliği taşımasını zorunlu kılmıştır. Ülkemiz bu anlamda lojistik alanında hizmet veren pek çok irili ufaklı işletmeye de ev sahipliği yapmaktadır.
         Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü programı'nın temel amacı mezunların; uluslararası ticaret ve bu ticaretin vazgeçilmez unsuru olan lojistik konusu ile ilgili olarak dünya'da oluşmuş literatürün tamamını kazanmalarının akabinde iş yaşamına dâhil olduklarında karşılaşabilecekleri sorunları çözerken, analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla stratejik düşünmeyi prensip haline getirmelerinin ve ticaretin uluslararası boyutunda edindikleri bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemelerinin yanında uluslararası alanda öğrenilenleri çalıştıkları organizasyonlar bağlamında analiz etme, yorumlama, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önermelerinin, öğrenilen kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamalarının, iş hayatında kalite ve verimlilik ilkelerini bilme ve uygulamalarının, iş etiğinin gereklerine uyma, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma ile bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olma ve bir yabancı dili kullanarak eğitim aldıkları alan ile ilgili bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmelerinin sağlanmasıdır.
         UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” konu olarak farklı ancak birbirleri ile yakından ilişkili iki alandan oluşmaktadır: Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Son yıllarda, küreselleşme çerçevesindeki uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımları, geçmiş ile kıyaslanamayacak bir canlılığa ve karmaşıklığa ulaşmıştır. Uluslararası ticaret bilim dalının konusu farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ancak birbirlerini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir.
         Diğer taraftan, “lojistik” bazen anlaşıldığı gibi sadece bir taşımacılık faaliyetinden ibaret değildir. Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi bilimidir.
         Uygulamalı Bilimler Fakültesi “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” Bölümünün dar anlamda konusu bunlar olmakla birlikte UBF’nin dört yıllık bir yüksek öğretim kuruluşu olması ve Bölüm derslerinin ekonomi, finans, işletmecilik alanlarında öğretim yapan diğer dört yıllık yüksek okul ve fakültelerle örtüşmesi nedeni ile bölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir.
         Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

BÖLÜMÜN AMAÇLARI

a-) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanında Nitelikli İşgücü Yetiştirmek:         Dış ticaret hacmi giderek artan ve dünya ticaretinden daha yüksek paylar elde etmeyi hedefleyen ülkemizde dünyadaki trendlere paralel olarak dış ticaret ve lojistik faaliyetleri ekonominin en fazla yükselen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Aynı zamanda uluslararası ticaret ve lojistik modern ekonomilerin en önemli itici güçlerinden biri olmaya başlamıştır. Bu bağlamda bölümümüz dış ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarının ve özel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.
b-) İktisatçı ve Lojistisyen Unvanının Gerektirdiği Şekilde Uzman Eleman ve Yönetici Konumunda Çalışabilecek Elemanlar Yetiştirmek:         Uluslararası Ticaret ve Lojistik programından mezun olacak öğrenciler ‘‘İktisatçı (Ekonomist)’’ ve ‘‘Lojistisyen’’ unvanını almaktadırlar. Bu sebeple çok geniş bir yelpazede istihdam edilebilmektedirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Bunun gerektirdiği uzmanlıkta bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulunmayan işletmenin kalmadığı söylenebilir. Bu bakımdan program mezunlarının işletmelerin dış ticaret ve lojistik bölümlerinde istihdam imkanları bulunmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında, saygın meslekî pozisyonlar edinebilecekleri düşünülmektedir.
c-) Öğrencilerin Uygulamayı Çok İyi Bir Şekilde Öğrenerek Mezun olmaları için Hem staj Hem de uygulama derslerinin iyi bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır: 
         Bu bölümde verilecek eğitim, öğrencilere, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamaları bir arada sunmaktadır. Teorik olarak gerekli altyapı sağlandıktan sonra, üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı ve dördüncü sınıfın her iki yarıyılında haftanın belirli günleri daha önce belirlenen bir firmada uygulama dersi verilerek teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı bularak iş hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uygulama dersi aldıkları firmalar ile iş bağlantıları kurmaları da mümkün olabilecektir.
 

d-) Üniversite Sanayi İşbirliğinin Sağlanması Amaçlanmaktadır: 
         Bölüm mezunları çeşitli firmalarda uygulama yapmaları ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanın yetiştirilmesi daha fazla mümkün olabilecektir. Bölümümüzün sanayi ile olan işbirliği ve bilgi alışverişinin artması kaçınılmaz hale gelecektir. Bu da teoriyi ve uygulamayı iyi bilen öğrencilerin yetişmesinin yanı sıra sanayiye de katkı sağlayacaktır.
 
 
Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları
 
         Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık lisans öğretimi veren UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksek okul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm yasal haklara sahip olma olanakları da vardır.
     
                    

               ULAŞIM