A. Genel İlkeler
Harran Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetlerini hibrit eğitim modeliyle gerçekleştirecektir. Bu kapsamda;
1. Önlisans ve lisans programlarında teorik dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.
2. Teorik ve uygulama içerikli derslerin teorik kısımları uzaktan, uygulama kısımları ise mümkün olduğunca yüz yüze sıkıştırılmış eğitim yoluyla, tamamen uygulamalı dersler ise mümkün olduğunca yüz yüze işlenecektir. Uygulamalı derslerde koşullar yüz yüze eğitime izin vermediği durumlarda bu derslerin işleyişi Birimlerin alacağı kararlara göre işlenecektir.
3. Hazırlık sınıflarında okutulan dersler koşullar elverdiği ölçüde yüz yüze işlenecektir.
4. Lisansüstü programlarda dersler, tez savunmaları, tez izleme komite toplantıları, tez önerisi sunumları, dönem projeleri, doktora yeterlik sınavları ve seminerler öğretim elemanının önerisi ve Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan işlenebilecektir.
Hibrit eğitim yoluyla gerçekleştirilecek eğitim öğretim faaliyetleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir:

B. Uzaktan Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Tamamen teorik ve teorik+uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim yoluyla ve canlı yayın (çevrimiçi eşzamanlı) şeklinde işlenecektir.
2. Canlı yayın yoluyla işlenen derslere, asenkron sistemle destek sağlanarak, canlı ders video kayıtları ve ders materyalleri öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrenci erişimine açık olacak şekilde ders izlencesindeki konu sırasına göre paylaşılacaktır.
3. Canlı derslerde HARUZEM tarafından sağlanan Zoom uygulaması kullanılacaktır. Bu uygulama dışında, öğretim elemanlarının bireysel olarak edindikleri lisanslı programlarla ders işlenebilecektir. Ancak derslerde yaşanabilecek sorunlar ve derslere ilişkin gerekli raporlamaların takibindeki sorumluluk tamamen ilgili öğretim elemanına ait olacaktır.
4. Online ders süreleri 1 ders saati için en az 20 en fazla 30 dakika olarak planlanmıştır.
5. Online dersler hafta içi ve hafta sonu 08:00-23:00 saatleri arasında işlenebilecektir.
6. Asenkron sistem olarak Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi uygulaması kullanılacak, bu uygulama üzerinden ders materyalleri ve online ders video kayıtları öğrencilerle paylaşılacak; bunun yanı sıra etkileşim odaklı forumlar aktif olarak kullanılabilecektir.
7. Moodle öğrenme yönetim sistemine bütün dönem dersleri çekilecektir. Bu kapsamda öğrenme yönetim sistemi yalnızca uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler için değil, bütün dönem derslerini kapsayacak şekilde dizayn edilecektir. Yüz yüze eğitim veren öğretim elemanları da bu sistem üzerinden ders materyallerini öğrencilerle paylaşabilecek ve derslerine ilişkin etkileşim içerikli çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebilecektir. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/09/2020-E.34002
8. Ders materyallerinde materyal adı hafta adıyla birlikte yazılacaktır. Örneğin; “A Dersi 1. Hafta Ders Notu, A Dersi 1. Hafta Ders Videosu, A Dersi 1. Hafta Ders Kitabı Linki” gibi.
9. Dersin formatına uygun olarak birçok dosya türü seçilebilir. Ancak seçilen dosya türünün öğrencilerin cihazlarında kolayca açılabilen (.pdf, .docx, .pptx, .xlsx, .jpeg, .mp3 gibi) dosya türleri olmasına özen gösterilmeli ve uygulamaların eski sürümlerini kullanmaktan kaçınılmalıdır.
10. Bir öğretim elemanının birden fazla şubede yürüttüğü ortak dersler ders adı, ders içeriği, dersin T+U saati ve AKTS’si aynı olmak koşuluyla birleştirilecek ve her 200 öğrenciye kadar bir şube oluşturulacaktır.
11. Uzaktan eğitimde normal öğretim ve ikinci öğretim dersleri ayrı ayrı işlenecek, birleştirilmeyecektir.
C. Uzaktan Eğitim Stüdyosu ve İşleyişi
1. Stüdyoda dersler canlı yayın yoluyla işlenecektir. Stüdyoda canlı yayın yoluyla işlenecek derslerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulacaktır:
    a. Stüdyoda, uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararlaştırılan yalnızca teorik dersler veya teorik+uygulamalı derslerin teorik kısımları işlenebilir.
    b. Dersler hafta içi ve hafta sonu 08:00-23:00 saatleri arasında yapılabilir.
    c. Stüdyoda akıllı tahtanın aktif olarak kullanılacağı derslere öncelik tanınır.
    d. Canlı yayın yoluyla işlenecek bir ders saati en az 20 en fazla 30 dakika olarak belirlenmiştir.
2. Stüdyoda canlı yayın yoluyla işlenmesi planlanan dersler için öncelikle HARUZEM randevu sistemi üzerinden randevu alınır. Bu doğrultuda canlı yayınla işlenecek dersler için haftalık ders programı oluşturulur ve HARUZEM web sayfasında ilan edilir.
3. İnternet erişimi veya bilgisayar donanımına sahip olmayan öğretim elemanlarına, derslerinin A maddesinde yer alan ilkeleri sağlaması koşuluyla stüdyoda ders işlemeleri noktasında kolaylık sağlanır.
D. Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri ve Uygulamalı Dersler
1. Yüz yüze yürütülecek uygulamalı derslerde derslikler %50 kontenjanla kullanılacaktır.
2. Ders programı hazırlarken ve derslik planlaması yaparken her ders arası 30 dakika boşluk bırakılacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Söz konusu 30 dakika boyunca dersliğin boş kalması ve havalandırılması sağlanacaktır.
3. Öğrencilerin sağlık durumları yakından izlenecek, HES kodları üzerinden Covid-19 pozitif olan veya pozitif biriyle yakın bir zamanda temasta bulunmuş öğrencinin olması durumunda birim yönetimlerine bilgi verilecektir.
4. Öğretim elemanları ve öğrenciler dersliklere maske ile girecek ve dersliklerde sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni sağlanacaktır. Ders süresince de bu tedbirlerin sürdürülmesine özen göstereceklerdir. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/09/2020-E.34002
5. Yüz yüze işlenen uygulama dersleri aynı zamanda Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine de tanımlanacağı için, bu derslerin uzaktan eğitim yoluyla materyal desteği sunularak zenginleştirilmesi gerekmektedir.
6. Yüz yüze işlenecek derslerde gerek Üniversiteye ulaşımda gerekse de kampus içerisindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla bütün birimlerin aynı anda ders yapmalarının önüne geçilmesi için, Birimler haftanın belirli gün ve saatlerinde kendileri için ayrılan zaman dilimlerinde ders yapabilecek ve ders programları buna göre hazırlanacaktır. Bu hususta planlama yapılırken birimlerde yüz yüze derslerde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak dengeli bir dağıtım yapılacaktır.
7. Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik vb. gibi uygulama eğitimlerini sağlık kurumlarında yapacak öğrenciler için, gerekli koruma tedbirleri ile ilgili öğrencilere bilgilendirme yapılarak, imkanlar dahilinde gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.
8. Mühendislik ve teknik birimlerde staj ve iş yerinde mesleki eğitim için öncelikle gerekli koruyucu önlemler almak ve enfeksiyon kontrol ve korunma tedbirlerine azami riayet etmek kaydıyla planlanan şekilde iş yerinde yapılacaktır.
9. Sağlık programlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında yapılacak olan stajları ve pratik eğitimleri için YÖK tarafından sunulan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberinde önerilen esaslara göre yapılacaktır. Buna göre;
   a. Bu eğitimlere başlamadan önce eğitim ve öğretim dönemi başında öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim verilmesi,
   b. Doğrudan ilgili stajlarda değillerse, mümkün olduğunca kesin tanılı COVID-19 hastası bulunan servis ve birimlerde öğrenciler bulunmayacak şekilde planlama yapılması,
   c. Fiziki alanların kapasiteleri ve havalandırma koşulları da gözetilerek grupların oluşturulması,
   d. Hastayla temas edilmesi gereken durumlarda enfeksiyon kontrol önlemleri gözetilerek uygulamalara devam edilmesi,
   e. Öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerinde gerekli tedbirlere uyması gerektiğinin yazılı ve sözlü olarak hatırlatılması,
   f. Yayınlar üzerinden vaka tartışması gibi grup çalışmalarının mümkün oldukça dijital ortamlarda yapılması,
   g. Sağlık merkezlerinde gereksiz kalış sürelerinin azaltılarak belli saat aralıklarında yoğunlaştırılmış pratik uygulamalar yapılacak şekilde planlama yapılması, kalan süreler için kazanımlara yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri, vaka analizleri, proje, sunum hazırlama/makale yazımı/ödev gibi uygulamaların da ek olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır.
10. Öğretmenlik programlarında Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesi için YÖK tarafından sunulan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberinde önerilen esaslara göre yapılacaktır.
E. Diğer Hususlara İlişkin Planlamalar
1. Birimler tarafından uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek dersler için tek bir ders programları hazırlanacaktır. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/09/2020-E.34002
2. Üniversitemiz bütün birimlerinin web sayfalarında standart bir “uzaktan eğitim” menüsü oluşturulacak; duyuru ve planlamalar HARUZEM sayfası dışında bu menülerden de öğrencilerle paylaşılacaktır.
3. Öğretim elemanlarının ek ders ödemeleri örgün eğitim üzerinden hesaplanacak; uzaktan eğitim yoluyla işlenen derslerde ek ders ödemeleri, ders programlarında belirtilen canlı ders şube sayısı ve işlenen ders saati üzerinden ödenecektir.
4. Sürece ilişkin gerekli bütün kılavuzlar (öğretim elemanı-öğrenci) HARUZEM tarafından hazırlanarak web sayfasında paylaşılacaktır. 

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM