Üniversitemiz Senato Kararı İle, Üniversitemiz Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü Programları İçin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Usul Ve Esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.
1. Harran Üniversitesi önlisans ve lisans eğitiminde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde yüz yüze ve uzaktan öğretimi birlikte yürütme şeklinde karma bir usul izlenecektir. Buna göre:
a- Teorik dersler uzaktan öğretim yoluyla verilecektir. Ancak, hazırlık sınıflarında okutulan dersler koşullar elverdiği ölçüde yüz yüze öğretimle yürütülür.
b- Teori ve Uygulamadan oluşan derslerin, teorik kısmı uzaktan öğretim yoluyla, uygulama kısmı ise koşullar elverdiğinde sıkıştırılmış/yoğunlaştırılmış bir uygulama programı çerçevesinde yüz yüze olarak yürütülür. Koşullar elvermediği takdirde söz konusu derslerin uygulamalarının nasıl yürütüleceği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Kurulunca karara bağlanır.
c- Sadece Uygulamadan oluşan dersler koşullar elverdiği ölçüde yüz yüze öğretimle yürütülür.
d-Müfredatta teorik olarak yer alan derslerin uzaktan öğretim şeklinde yürütülmesinde, pratik (uygulama) ihtiyacı olduğunda bu dersler ilgili birimin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Kurulu kararı ile bölüm/program başkanlığının uygun göreceği h
afta/haftalarda yüz yüze yapıl
abilir.

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM